API
πŸ‘πŸ—¨
Queries
Learn how to query for information on the entries of the project.
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>
Get entries
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&entry=<ENTRY_ID>
Get a specific entry
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&entries=<ENTRY_ID1>,<ENTRY_ID2>,..
Get specific entries
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&filename=<FILENAME>
Get entries based on file
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&data=<DATA>&value=<VALUE>
Get entries based on data
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&tags=<TAG1>,<TAG2>,..
Get entries based on tags
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&type=<TYPE>
Get entries based on type
get
https://api.echo3D.co
/query?key=<API_KEY>&location=<LAT>,<LONG>&radius=<RADIUS>
Get entries based on location
Last modified 7mo ago
Copy link
On this page
get
Get entries
get
Get a specific entry
get
Get specific entries
get
Get entries based on file
get
Get entries based on data
get
Get entries based on tags
get
Get entries based on type
get
Get entries based on location